ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Školní vzdělávací program

                       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - zkrácená verze:

Úplná verze školního vzdělávacího programu v celém znění, se všemi vzdělávacími oblastmi, cíli a kompetencemi je k nahlédnutí ve vestibulu MŠ.

                          „Jaro, léto, podzim, zima, s kamarády je nám prima“

                   .   

                             

           Motto MŠ:

         „Být spolu, společně si hrát, vzájemně si pomáhat, učit se a mít rád.

           Motivační báseň naší školky:

                                              „Jsme vesnická školička, parkem vede cestička,

                                            s radostí tam běžíme, do školky se těšíme.

                                                    Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi.

                                                    Malujeme, kreslíme, zpíváme a cvičíme,

                                                   stříháme a lepíme, ze stavebnic stavíme.

                                                   Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je tu prima.“        

                                                                                                          

 • ŠVP je vypracován v souladu RVP PV a v souladu s obecně platnými předpisy, ze kterých vycházela    vedoucí učitelka při jeho tvorbě. S jeho obsahem je seznámena druhá učitelka působící na zdejší škole a také rodiče. Po celý rok je k nahlédnutí ve vestibulu MŠ.  
 • ŠVP respektuje konkrétní podmínky školy i práva dětí.
 • Učitelky pravidelně provádí diagnostiku dětí za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dětí.
 • Úzce spolupracují s rodiči dětí, dětským pediatrem, PPP v Sušici, logopedickou asistentkou a dalšími poradenskými institucemi.
 • ŠVP respektuje vzdělávání dětí se vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných.
 • Integrované bloky na sebe navazují a jsou motivovány jednotlivými ročními obdobími.

Pravidla plánování tematických bloků:

 • témata dětem blízká, vycházet z jejich prožitků
 • rozmanitá činnost, plánovat i pobyt venku
 • pružně reagovat na podněty a situace
 • vyváženost řízených a spontánních činností
 • prolínání oblastí RVP PV
 • dbát na rozvoj osobnosti dítěte

                                                          Hlavní cíle vzdělávacího programu.

 • Harmonický rozvoj dítěte v bezpečném a pozitivně motivovaném prostředí s dostatkem podnětů.
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost.
 • Kvalitní příprava dětí pro další vzdělávání.

 

Hlavní pedagogický záměr směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života   pro další vzdělávání a byly schopny s uspokojením zvládat další životní vzdělávací etapy.

 • Usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou.
 • Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má individuální a specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky tzv. možnost svobodné volby.
 • Vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního vývojového stavu i konkrétní životní a sociální situace tzn. každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby rozvíjet a učit se svým tempem.
 • Dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti tzn. právo být pouze pozorovatelem.
 • Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého bohatého maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
 • Posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne.
 • Připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou.
 • Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy, a to v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a PPP.
 • Věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem s pedagogickou psychologickou poradnou.

 

 

Integrované bloky ŠVP.

Vzdělávací obsah: tvoří čtyři integrované bloky motivované střídajícím se ročním obdobím. Ty jsou dále rozděleny do jednotlivých tematických bloků.

Tyto témata si týdně zpracovává každá učitelky dle výběru, snaží se naplňovat určené cíle v každodenní práci. Jednotlivé týdenní tematické celky, reagující na aktuální potřeby dětí, volba témat je variabilní s přihlédnutím k momentální dané situaci, kreativitě, tvořivosti a fantazii učitelky.

Každé téma uzavře učitelka evaluační činností na úrovni třídy, jejíž výsledky vedou k plánování dalších činností. Cílem vzdělávání je naplňování klíčových kompetencí RVP PV.

 

Metody, formy a kompetence vzdělávání.

Vzdělávací nabídka je založena na principu individuální volby a aktivní účasti dítěte. V předškolním vzdělávání uplatňujeme integrovaný přístup na základě integrovaných bloků, kdy nabízíme dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, tzn. smysluplné propojování všeho. 

Dítě získává skutečné činnostní výstupy tzn. klíčové kompetence.

 

Klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problému.
 • Kompetence komunikativní.
 • Sociální a personální kompetence.
 • Kompetence činnostní a občanské.

 

Úroveň kompetencí bývá u dětí různá. Většina dětí bývá otevřená, dychtivá po poznatcích, o vše se zajímá. Některé děti tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život.

 

Metody a formy vzdělávání:

Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je nutné uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Snažíme se, aby způsob práce a volba vzdělávací nabídky v naší MŠ byla přizpůsobena vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Abychom nabízeli vhodné, vzdělávací prostředí pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, které dítěti zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem, kterým je hra. Ta převládá v průběhu celodenního pobytu dítěte v MŠ.

Formy her:

 • Volná hra: Neboli spontánní, kdy si děti samy volí námět nebo záměr hry.
 • Řízená hra: Tu vybírá učitelka s určitým záměrem, vymýšlí organizaci, připravuje pomůcky a volí vhodnou motivaci.

Druhy her:

 • Pohybová hra: Snažíme se rozvíjet pohybovou oblast.
 • Manipulační hra: Snažíme se rozvíjet jemnou motoriku manipulací s předměty.
 • Hudební a hudebně-pohybové hry: Snažíme se rozvíjet hudební oblast a smysl pro rytmus.
 • Smyslové hry: Snažíme se rozvíjet smyslové vnímání.
 • Didaktické hry: Snažíme se rozvíjet kognitivní a rozumovou oblast, paměť a pozornost.
 • Konstruktivní hry: Snažíme se rozvíjet fantazii, představivost, prostorové vnímání.
 • Námětové hry: Snažíme se rozvíjet prosociální oblast a vztahy mezi dětmi.
 • Komunikační hry: Snažíme se rozvíjet jazykovou oblast, komunikaci mezi dětmi.
 • Výtvarné a pracovní hry a činnosti: Snažíme se rozvíjet pracovní dovednosti, fantazii, představivost, jemnou motoriku.

Dále, aby metoda práce s dětmi v naší MŠ byla založena na přímých zážitcích dítěte, aby byla podporována jeho poznávací motivace a dětská zvídavost, přirozená potřeba objevovat, aby nabízela dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu, podněcovala radost dítěte z učení, a jeho zájem poznávat vše nové a vytvářela přirozené zázemí pro osvojování nových zkušeností, zážitků a vědomostí.

V naší MŠ upřednostňujeme prožitkové učení, právě předškolnímu věku je tento typ učení nejvlastnější. Učení prožitkem je způsob, jakým se děti učí, než přijdou do školy. Zkušenosti dítě získává především tím, že něco dělá a že to, co dělá prožívá.

Znaky prožitkového učení:  

 • Spontaneita: Snažíme se, aby se děti do nabízených činností zapojovaly samy, na základě vlastní aktivity, vlastního rozhodnutí.
 • Objevnost: Snažíme se, aby děti při nabízených činnostech měly možnost experimentovat, objevovat, nalézat vlastní řešení problému, pronikat samy do souvislostí a tím mít radost a pocit uspokojení z nového, poznaného.
 • Komunikativnost: Snažíme se, o činnosti, na kterých se podílí celá skupina nebo dvojice, aby se děti musely vzájemně domlouvat, rozhodovat, zkrátka komunikovat a spolupracovat.
 • Aktivita a tvořivost: Snažíme se o bohaté prostředí plné podnětů, aby děti mohly při činnostech využívat různorodé materiály a pomůcky a tím hledat a volit vlastní, tvořivé postupy.
 • Konkrétnost: Snažíme se při nabízených činnostech nepředávat hotové informace verbální formou, ale zprostředkovat dětem přímé aktivity, kdy děti něco dělají, vytvářejí, zkoumají, řeší.
 • Celostnost: Snažíme se, aby děti při činnostech zapojovaly co nejvíce svých smyslů, čím více jich zapojí, tím více bude intenzivnější prožívání dětí a účinnost jejich vzdělávání, zkrátka tak, aby činnosti procházely rukama dětí.

 

Další metody učení, které využíváme:

 • Situační učení: Děti se přirozeně učí z praktických životních situací, získávají dovednosti a poznatky v okamžiku, kdy to právě potřebují.
 • Sociální učení: Děti si osvojují chování a jednání podvědomě, vnímáním chování ostatních dětí, učitelky a dospělých a vytváří si vlastní představu o chování.
 • Didaktické učení: Děti se učí cíleně, plánovaně, je založené na činnosti přímo nebo nepřímo motivované učitelkou.
 • Spontánní učení: Děti se učí nezáměrně v rámci běžných aktivit, na principu přirozené nápodoby, děti přirozeně napodobují role dospělých.
 • Kooperativní učení: Děti se učí spolupracovat s ostatními, společně si hrají, něco tvoří.
 • Motorické učení: Děti se učí ovládat pohybový aparát, základní pohybové dovednosti.
 • Názorné a demonstrační učení: Děti se učí pomocí názorné ukázky, kdy pochopí danou činnost, daný úkol.
 • Slovní učení: Děti se učí komunikovat, rozvíjí si slovní zásobu, správnou výslovnost.

Organizační formy učení:

 • Individuální: Pracujeme s jedním dítětem individuálně.
 • Skupinová: Pracujeme se skupinkou dětí.
 • Kolektivní: Pracujeme se všemi dětmi.

Čtyři integrované bloky ŠVP motivované ročním obdobím:

„Vstávej, vstávej ratata, podzim klepe na vrata.“

Tento integrovaný blok je hlavně o adaptaci dětí na nové prostředí mateřské školy. Vzájemně se poznáváme, seznamujeme se s pravidly společného soužití ve třídě, poznáváme prostředí mateřské školy, její okolí, paní učitelky i ostatní zaměstnance školy. Dále využíváme všech darů, který podzim ve své rozmanitosti a bohatosti nabízí.

 

„Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.“

V tomto integrovaném bloku seznamujeme děti s různými zvyky a tradicemi, které jsou typické pro období adventu, Mikuláše, Vánoc, Nového roku a později masopustu. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby okolí, učíme se koledy, vánoční básně, písně, které pak předvedeme na vánoční besídce. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické i literární. Děti se učí vnímat krásu přírody v zimě, pečovat o ptáčky i lesní zvěř, seznamují se se zimními sporty, získávají povědomí o vlastním těle a nutnosti ochrany a prevence svého zdraví v zimním období.

 

„Ententýky tralala, už jedeme do jara.“

V tomto období si všímáme změn v přírodě, která nastávají vlivem počasí a připravuje se na příchod jara a svátků s nimi spojených. Seznamujeme se a objevujeme společenství rostlin a zvířat. Upevňujeme citové vztahy k rodině, ke svojí mamince. Budoucí školáci se připravují na svoji další životní etapu.

 

„Léto plné pohody, sejdeme se u vody.“

V čase posledního integrovaného bloku, kdy v jeho průběhu nejen získáváme nové poznatky, zdokonalujeme schopnosti a dovednosti předchozí, ale budeme také pečlivě vnímat krásu prostředí, které nás obklopuje, kterého jsme nedílnou součástí, které svým chováním můžeme utvářet, ale i ničit. Se školním rokem se rozloučíme již tradičně několika společnými akcemi.

 

 

 

 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6
1
5
2
5
3
5
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
10
9
11
9
12
9
13
9
14
9
15
9
16
9
17
9
18
9
19
9
20
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
9
29
9
30
9
31
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9

Aktuální počasí

dnes, pondělí 16. 5. 2022
déšť 24 °C 10 °C
úterý 17. 5. slabý déšť 20/13 °C
středa 18. 5. slabý déšť 20/11 °C
čtvrtek 19. 5. skoro jasno 23/7 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol