ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Školní vzdělávací program

                       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - zkrácená verze:

Úplná verze školního vzdělávacího programu v celém svém znění, se všemi vzdělávacími oblastmi, cíli a kompetencemi je k nahlédnutí ve vestibulu MŠ.

                          „Jaro, léto, podzim, zima, s kamarády je nám prima“

                   .   

       

Metody, formy a kompetence vzdělávání.

Naše vzdělávací nabídka je založena na principu individuální volby a aktivní účasti dítěte. V předškolním vzdělávání uplatňujeme integrovaný přístup na základě integrovaných bloků, kdy nabízíme dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, tzn. smysluplné propojování všeho. 

Dítě získává skutečné činnostní výstupy tzn. klíčové kompetence.

Klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problému.
 • Kompetence komunikativní.
 • Sociální a personální kompetence.
 • Kompetence činnostní a občanské.

Kompetence k učení.

 • Klade otázky a hledá odpovědi, všímá si aktivně co se kolem něho děje, chce tomu porozumět.
 • Pozoruje, zkoumá, experimentuje, objevuje, všímá si souvislostí a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
 • Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů. Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 • Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, odhaduje své síly, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problému.

 • Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, na základě nápodoby či opakování, náročnější s oporou a pomocí dospělého. Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací pro něj je pozitivní odezva a aktivní zájem. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu.
 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, má vlastní originální nápady, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti.
 • Zpřesňuje si početní představy, využívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti. Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických postupů, pochopí i jednoduché algoritmy, řešení různých úloh a situací.
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční, vedoucí k cíli a řešení, která funkční nejsou. Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.

Kompetence komunikativní.

 • Dokáže se vyjadřovat a slovně sdělovat svoje prožitky, pocity a nálady různými prostředky řečovými, výtvarnými, hudebními a dramatickými.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog. Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí používá k dokonalejší komunikaci s okolím.
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícný a iniciativní je výhodou. Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává, knížky, počítač, encyklopedie, audiovizuální technika, telefon.
 • Má povědomí o tom, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.

Sociální a personální kompetence.

 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznává nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, dovede odmítnout.

Kompetence činnostní a občanské.

 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky. Má smysl pro povinnost ve hře, práci, učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce a úsilí druhých.
 • Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. Svoje hry a činnosti se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže změnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.

Cílem vzdělávání není splnění všech kompetencí, ale rozvoj kompetencí každého dítěte podle jeho individuálních možností. Úroveň kompetencí bývá u dětí různá. Většina dětí bývá otevřená, dychtivá po poznatcích, o vše se zajímá. Některé děti tuto schopnost nemají a jsou více zaměřeni na pohyb a praktický život.

Metody a formy vzdělávání:

Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte na naší MŠ je snaha uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Snažíme se, aby způsob práce a volba vzdělávací nabídky v naší MŠ byla přizpůsobena vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Abychom nabízeli vhodné, vzdělávací prostředí pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, které dítěti zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem, kterým je hra. Ta převládá v průběhu celodenního pobytu dítěte v MŠ.

Formy her:

 • Spontánní hra: Děti samy volí námět nebo záměr hry.
 • Řízená hra: Tu vybírá učitelka s určitým záměrem, vymýšlí organizaci, připravuje pomůcky a volí vhodnou motivaci.

Druhy her:

 • Pohybová hra: Snažíme se rozvíjet pohybovou oblast.
 • Manipulační hra: Snažíme se rozvíjet jemnou motoriku manipulací s předměty.
 • Hudební a hudebně-pohybové hry: Snažíme se rozvíjet hudební oblast a smysl pro rytmus.
 • Smyslové hry: Snažíme se rozvíjet smyslové vnímání.
 • Didaktické hry: Snažíme se rozvíjet kognitivní a rozumovou oblast, paměť a pozornost.
 • Konstruktivní hry: Snažíme se rozvíjet fantazii, představivost, prostorové vnímání.
 • Námětové hry: Snažíme se rozvíjet prosociální oblast a vztahy mezi dětmi.
 • Komunikační hry: Snažíme se rozvíjet jazykovou oblast, komunikaci mezi dětmi.
 • Výtvarné a pracovní hry a činnosti: Snažíme se rozvíjet pracovní dovednosti, fantazii, představivost, jemnou motoriku.

Směřujeme a snažíme se, aby metoda práce s dětmi v naší MŠ byla založena na přímých zážitcích dítěte, aby byla podporována jeho poznávací motivace a dětská zvídavost, přirozená potřeba objevovat, aby nabízela dítěti dostatečný prostor pro spontánní aktivity a svobodnou volbu, podněcovala radost dítěte z učení, a jeho zájem poznávat vše nové a vytvářela přirozené zázemí pro osvojování nových zkušeností, zážitků a vědomostí.

Snažíme se upřednostňovat formu prožitkového učení, právě předškolnímu věku je tento typ učení nejvlastnější. Učení prožitkem je způsob, jakým se děti učí, než přijdou do školy. Zkušenosti dítě získává především tím, že něco dělá a že to, co dělá prožívá.

Znaky prožitkového učení:  

 • Spontaneita: Snažíme se, aby se děti do nabízených činností zapojovaly samy, na základě vlastní aktivity, vlastního rozhodnutí.
 • Objevnost: Snažíme se, aby děti při nabízených činnostech měly možnost experimentovat, objevovat, nalézat vlastní řešení problému, pronikat samy do souvislostí a tím mít radost a pocit uspokojení z nového, poznaného.
 • Komunikativnost: Snažíme se, o činnosti, na kterých se podílí celá skupina nebo dvojice, aby se děti musely vzájemně domlouvat, rozhodovat, zkrátka komunikovat a spolupracovat.
 • Aktivita a tvořivost: Snažíme se o bohaté prostředí plné podnětů, aby děti mohly při činnostech využívat různorodé materiály a pomůcky a tím hledat a volit vlastní, tvořivé postupy.
 • Konkrétnost: Snažíme se při nabízených činnostech nepředávat hotové informace verbální formou, ale zprostředkovat dětem přímé aktivity, kdy děti něco dělají, vytvářejí, zkoumají, řeší.
 • Celostnost: Snažíme se, aby děti při činnostech zapojovaly co nejvíce svých smyslů, čím více jich zapojí, tím více bude intenzivnější prožívání dětí a účinnost jejich vzdělávání, zkrátka tak, aby činnosti procházely rukama dětí.

Další metody učení, které využíváme:

 • Situační učení: Děti se přirozeně učí z praktických životních situací, získávají dovednosti a poznatky v okamžiku, kdy to právě potřebují.
 • Sociální učení: Děti si osvojují chování a jednání podvědomě, vnímáním chování ostatních dětí, učitelky a dospělých a vytváří si vlastní představu o chování.
 • Didaktické učení: Děti se učí cíleně, plánovaně, je založené na činnosti přímo nebo nepřímo motivované učitelkou.
 • Spontánní učení: Děti se učí nezáměrně v rámci běžných aktivit.
 • Kooperativní učení: Děti se učí spolupracovat s ostatními, společně si hrají, něco tvoří.
 • Motorické učení: Děti se učí ovládat pohybový aparát, základní pohybové dovednosti.
 • Názorné a demonstrační učení: Děti se učí pomocí názorné ukázky, kdy pochopí danou činnost, daný úkol.
 • Slovní učení: Děti se učí komunikovat, rozvíjí si slovní zásobu, správnou výslovnost.

Organizační formy učení:

 • Individuální: Pracujeme s jedním dítětem individuálně.
 • Skupinová: Pracujeme se skupinkou dětí.
 • Kolektivní: Pracujeme se všemi dětmi.

 

Distanční vzdělávání.

Od 1.9. 2020 je schváleno zavedení distanční výuky do školského zákona.

Naše MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude zahájeno tehdy, pokud do školy nebude moci přijít víc než polovina dětí, pro které platí povinná předškolní výchova, pokud bude z důvodů nařízení karantény nebo mimořádným opatřením KHS zakázána přítomnost dětí ve škole. Distanční výuka se nemusí týkat jen situace související s epidemií, ale též i jiných krizových a mimořádných opatření nebo jiných důvodů např. živelná pohroma.

Naše MŠ přizpůsobuje distanční vzdělávání potřebám každého jednotlivce, hledá nebo využívá různé formy vzdělávání.

Dostupné a nabízené formy vzdělávání a komunikace na naší MŠ:

 • Email, seznam emailových adres zákonných zástupců je v dokumentaci MŠ.
 • Telefon, telefonní seznam s čísly zákonných zástupců v MŠ.
 • Messenger, WhatsApp, Skype, podle možností každého jednotlivce.
 • Osobní kontakt po domluvě, předání daných materiálů.

 

Charakteristika vzdělávání.

Motivační název ŠVP: „Jaro, léto, podzim, zima, s kamarády je nám prima.“

Motto MŠ:

„Být spolu, společně si hrát, vzájemně si pomáhat, učit se a mít rád.

Motivační báseň naší školy: „Jsme vesnická školička, parkem vede cestička,

                                                             s radostí tam běžíme, do školky se těšíme.

                                                                     Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi.

                                                                      Malujeme, kreslíme, zpíváme a cvičíme,

                                                                      stříháme a lepíme, ze stavebnic stavíme.

                                                                       Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je tu prima.“        

                                                                                                         

 

Hlavní cíle vzdělávacího programu. 

Harmonický rozvoj dítěte v bezpečném a pozitivně motivovaném prostředí s dostatkem podnětů.

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost.

Kvalitní příprava dětí pro další vzdělávání.

Hlavní pedagogický záměr směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života   pro další vzdělávání a byly schopny s uspokojením zvládat další životní vzdělávací etapy.

 • Usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou.
 • Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má individuální a specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky tzv. možnost svobodné volby.
 • Vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního vývojového stavu i konkrétní životní a sociální situace tzn. každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby rozvíjet a učit se svým tempem.
 • Dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti tzn. právo být pouze pozorovatelem.
 • Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého bohatého maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
 • Posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne.
 • Připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou.
 • Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy, a to v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a PPP.
 • Věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem s pedagogickou psychologickou poradnou.

 Vzdělávací obsah integrovaných bloků.

Vzdělávací obsah tvoří čtyři integrované bloky motivované střídajícím se ročním obdobím.

Ke každému ze čtyř integrovaných bloků jsou uvedena praxí ověřená motivovaná témata a podtémata, z nichž si učitelka vybírá. Podle podmínek, věku a aktuálních potřeb dětí, toto témata rozpracovává a snaží se naplňovat určené cíle v každodenní práci. Volba témat zůstává variabilní s přihlédnutím k momentální dané situaci, kreativitě, tvořivosti a fantazii učitelky. Tyto témata může využít, nebo si zvolí jiná dle vlastního záměru.

Každé téma uzavře učitelka evaluační činností na úrovni třídy, jejíž výsledky vedou k plánování dalších činností. Cílem vzdělávání je naplňování klíčových kompetencí RVP PV.

 

Pravidla plánování tematických bloků:

 • volíme témata dětem blízká, vycházíme z jejich prožitků,
 • plánujeme rozmanitou, různorodou vzdělávací nabídku
 • pružně reagujeme na vzniklé podněty a situace,
 • snažíme se o vyváženost řízených a spontánních činností,
 • prolínání všech oblastí RVP PV,
 • dbáme na rozvoj osobnosti každého dítěte.

                                        

Čtyři integrované bloky ŠVP motivované ročním obdobím:

„Vstávej, vstávej ratata, podzim klepe na vrata.“

Tento integrovaný blok je hlavně o adaptaci dětí na nové prostředí MŠ. Vzájemně se poznáváme, seznamujeme se s pravidly společenského soužití ve třídě, poznáváme prostředí MŠ, jeho okolí, kamarády ve školce, paní učitelky i ostatní zaměstnance školy. Dále využíváme všech darů, který podzim ve své rozmanitosti a bohatosti nabízí a využíváme je k rozličným aktivitám.

„Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka.“                                                                                             

V tomto integrovaném bloku seznamujeme děti s různými zvyky a tradicemi, které jsou typické pro období adventu, Mikuláše, Vánoc, Nového roku a později masopustu. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby okolí, učíme se koledy, vánoční básně, písně, které pak předvedeme na vánoční besídce. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické i literární. Děti se učí vnímat krásu přírody v zimě, pečovat o ptáčky i lesní zvěř, seznamují se se zimními sporty, získávají povědomí o vlastním těle a nutnosti ochrany a prevence svého zdraví v zimním období.

„Ententýky tralala, už jedeme do jara.“

V tomto integrovaném bloku si všímáme změn v přírodě, které nastávají vlivem počasí a ročního období, připravuje se na příchod jara a svátků s nimi spojených. Seznamujeme se a objevujeme společenství rostlin a domácích zvířat. Upevňujeme citové vztahy k rodině, ke svojí mamince. Budoucí školáci se připravují na svoji další životní etapu.

„Léto plné pohody, sejdeme se u vody.“

V čase posledního integrovaného bloku nejen získáváme nové poznatky, upevňujeme, zdokonalujeme schopnosti a dovednosti předchozí, ale také vnímáme krásu, rozmanitost a různorodost prostředí, které nás obklopuje na planetě Zemi, kterého jsme nedílnou součástí a kterého svým chováním můžeme podporovat a utvářet, ale i poškozovat a ničit. Se školním rokem se rozloučíme již tradičně několika společnými akcemi.

Další aktivity, projekty a vzdělávací nabídky, pořádané v rámci školy.

 • Divadelní, filmové a hudební představení, dle nabídky v průběhu celého roku.
 • Tradiční podzimní  motivovaná odpoledne rodičů a dětí v MŠ s tvořením a soutěžemi:
 •             Bramboriáda.
 •             Drakiáda.
 •             Skřítkohrátky v podzimním lese.
 •             Koulelo se, koulelo červené jablíčko, Štrůdlování.
 •             Dýňová slavnost.  
 • Den otevřených dveří v ZŠ spojený s návštěvou rodičů a budoucích prvňáčků.
 • Mikulášská nadílka s besídkou.
  Vánoční posezení u stromečku s nadílkou, s vánočním pečením.
 • Vánoční besídka v místním divadle pro rodiče a veřejnost, pro důchodce v místním infocentru.
 • Dětský maškarní karneval ve spolupráci se ZŠ.
 • Den s knihou, návštěva knihovny, beseda, společné čtení.
 • Sférické kino.
 • Velikonoční tradice a tvoření.
 • Tradiční jarní motivovaná odpoledne rodičů a dětí v MŠ s tvořením a soutěžemi:
 •                        Po stopách velikonočního zajíčka.
 •                         Voláme sluníčko.
 •                         Jarní piknik v trávě.
 •                         Vynášení Moreny, loučení se zimou.
 • Besídka ke Dni matek v místním divadle pro rodiče a veřejnost.
 • Zábavné dopoledne ke Dni dětí.
 • Sportovní soutěže na hřišti, sportovní olympiáda, malý cyklista.
 • Po prázdninách budu žák, návštěva předškoláků v ZŠ.
 • Den s IZS ve spolupráci SDH Žihobce.
 • Slavnost na počest předškoláků, slavnostní rozloučení v MŠ i na obecním úřadě, pasování, šerpování.
 • Plavecký výcvik ve spolupráci se ZŠ.
 • Exkurze, besedy a vzdělávací programy dle nabídky.
 • Výstavy v místním muzeu „Lamberská stezka Žihobce.“
 • Školní výlet.
 • Turistické vycházky v každém ročním období.
 • Informační schůzky pro rodiče.

 

 

 

 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 27 °C 15 °C
pondělí 22. 7. déšť 22/14 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 23/13 °C
středa 24. 7. slabý déšť 20/13 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol